carabaas: (Default)
[personal profile] carabaas
Панорама_без_названия1

Мої батьки чомусь не любили оперету. Мати була категорично проти цього виду мистецтва, а татко не сперечався з нею і не висловлював своєї думки вголос. Хоча я більше ніж упевнений, що більшість оперет він знав на пам'ять, як втім і опер. У нього був музичний слух, а музичною його освітою займалася величезна чорна тарілка радіоточки, яка висіла на кухні в квартирі по вулиці Московській на Печерську.

Перший мій досвід спілкування з мистецтвом оперети теж не був дуже вдалий. Немолоді, вгодовані жінки скакали по сцені і щось не дуже виразно і немузикально наспівували під хвацьким музику. Але це було давно.

Полюбив я оперету завдяки екранізаціями класичних творів цього жанру. "Королева чардашу". Цей німецький чорно-білий трофейний фільм я дивився з субтитрами. Напевно, це була перша оперета, яка мені сподобалася. І пішло, поїхало ...

Я не став з тієї пори краще розбиратися в цьому виді мистецтва, але зрозумів, що найбільше мені подобається віденська оперета, як її прийнято називати. А оскільки Імре Кальман і Франц Легар були все таки угорськими композиторами, та й сам Іоаганн Штраус теж мав угорське коріння по дідової лінії, то і оперета ця швидше угорська, ніж віденська.

Її відрізняє широке використання народної мелодики. Як угорської, так і слов'янської. Плюс трохи циганщиною віддає)) Гримуча суміш ...

Фанатом оперети я так і не став, але іноді несподівано помічаю, що наспівую про себе якусь арію Боні з тієї ж "Сільви", наприклад))

Вчора мені пощастило потрапити на Вечір Угорської музики до Київського театру оперети, де я мав нагоду знову переконатися, що наша українська оперета справляється не гірше, а може в чомусь і краще за своїх зарубіжних колег.

Ти пригадай
Як щастя нам усміхалось

Тільки тоді
Серце співало в журбі

Якось так...

Або навпаки:

Непрочитаний роман
Тільки жарти
Відкривати цей роман
Знов не варто

І невдалий цей роман
Обіцяє
Що нас щастя не чекає

Тра-ля-ля-ля-ля
Все так ясно
Тра-ля-ля-ля-ля
І прекрасно

IMG_2560

IMG_2558

IMG_2537

IMG_2504

IMG_2491

IMG_2437
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

carabaas: (Default)
Ветхие страницы

October 2017

S M T W T F S
123456 7
8910 1112 1314
1516171819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 09:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios